Wyniki 6M'20

Data publikacji
Data kompetencji

Wysoka EBITDA, rekordowy wynik Sierra Gorda oraz utrzymany poziom produkcji mimo kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i uelastycznienie źródeł finansowania – to główne osiągnięcia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w II kwartale 2020 roku

Skorygowana EBITDA Grupy w II kwartale 2020 roku wyniosła rekordowe 1 522 mln PLN (wzrost o 244 mln PLN, +19% q/q). Ostatni tak wysoki jej poziom odnotowano w I kwartale 2017 roku, po dynamicznym wzroście cen miedzi. Wynik operacyjny Grupy wartościowo wspierany był przede wszystkim przez KGHM Polska Miedź S.A., która wypracowała EBITDA na poziomie 1 031 mln PLN. Wysoką EBITDA odnotowała również Sierra Gorda, która wykazała niemal 150% wzrost wyniku operacyjnego w porównaniu do II kwartału 2019 roku (do 324 mln PLN), co stanowi najwyższy w historii wynik tej kopalni. Jedynie KGHM International wykazał słabszy o 34% wynik EBITDA (110 mln PLN), chociaż w porównaniu do I kwartału br. taki wynik jest ponad 2x wyższy.

Skonsolidowany wynik netto Grupy KGHM w II kwartale br. wyniósł 9 mln PLN, co oznacza spadek o 409 mln PLN w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Na zmianę wyniku wpłynęły głównie różnice kursowe (-237 mln PLN) oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln PLN).

Produkcję Grupy KGHM, w sytuacji trwającego kryzysu pandemicznego COVID-19, udało się utrzymać na zbliżonych poziomach, założonych w planach na raportowany okres. Produkcja miedzi wyniosła 177 tys. ton, (tj. -1% vs II kwartał 2019 roku), natomiast produkcja srebra 373 ton (tj. -4% vs II kwartał 2019 roku, wzrost o 11% po słabszym I kwartale br.)

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie osiągnął poziom 1,58 USD/funt, co stanowiło aż 12% spadek w porównaniu do II kwartału poprzedniego roku, w przypadku KGHM Polska Miedź SA przede wszystkim dzięki osłabieniu się złotego względem dolara i niższego obciążenia podatkiem od kopalin, a jeśli chodzi o Sierra Gorda na skutek spadku kosztów operacyjnych, przy wzroście wolumenu sprzedaży miedzi.

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM osiągnęły w II kwartale 2020 roku wartość 5 649 mln PLN i były niższe o 91 mln PLN (-2%) od analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszenie przychodów we wszystkich segmentach nastąpiło głównie w związku z mniej korzystnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w II kwartale 2020 roku wyniosły 4 672 mln PLN i były wyższe o 157 mln PLN (+3%) niż w porównywalnym okresie 2019 roku. Zwiększenie przychodów Jednostki Dominującej wynika z korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+6%) oraz wyższych notowań srebra (+9%) i złota (+26%). Spadkowi ceny miedzi w II kwartale 2020 roku o ponad 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nieco pomogły wzrosty cen srebra (+10%). Średnia cena miedzi w II kwartale br. wynosiła 5 356 USD/tonę a srebra 16,38 USD/troz. W II kwartale 2020 roku nastąpiło wzmocnienie średniego kursu dolara względem notowań rok wcześniej (4,0966 USD/PLN vs 3,8119 USD/PLN).

Na poziomie skorygowanej EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM zanotowano zwiększenie tego wskaźnika w podstawowych segmentach: KGHM Polska Miedź S.A. (+111 mln PLN, +12%) oraz Sierra Gorda (+193 mln PLN, +147%), a zmniejszenie EBITDA w KGHM International (-56 mln PLN, -34%).

INVESTOR KIT:

Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej za I półrocze 2020

Czat inwestorski