Strategia GK KGHM do 2030 roku z horyzontem roku 2040

piątek, 14 Styczeń 2022 - 4:28PM
1/2022

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040 („Strategia”).

Od uchwalenia Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 minęły 3 lata. W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i odświeżenia przyjętych założeń strategicznych.

Konsekwentna realizacja przygotowanej w 2018 roku Strategii pozwoliła Grupie Kapitałowej KGHM wykorzystać sprzyjające trendy makroekonomiczne, aby zwiększyć skalę działalności a także znacznie poprawić wyniki produkcyjne oraz sytuację finansową.

Trzy lata realizacji dotychczasowej Strategii KGHM to także zobowiązujące decyzje i obszary wymagające aktualizacji w świetle aktualnych megatrendów. Decyzja o aktualizacji Strategii podyktowana jest w szczególności:

 • zmianami w otoczeniu makroekonomicznym o znaczeniu strategicznym dla branży wydobywczej, w szczególności wynikającymi z zielonej transformacji,
 • potrzebą doprecyzowania działań Spółki w aspekcie wejścia na ścieżkę dekarbonizacji i zaangażowania na rzecz ochrony klimatu,
 • koncentracją na zabezpieczeniu dostępu do bazy surowcowej dla przyszłej produkcji miedzi, ale również podjęciem działań w kierunku rozwoju zdolności wydobywczych w obszarze innych metali  i surowców mineralnych,
 • intensyfikacją działań w obszarze wdrażania innowacji w ciągu technologicznym,
 • zidentyfikowanymi szansami na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój Spółki w nowych, perspektywicznych obszarach biznesowych.

Zasadność dokonania przeglądu i redefinicji zbiegła się również z nadzwyczajną sytuacją rynkową w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pomimo, iż KGHM poradził sobie wyjątkowo dobrze na tle rynku w tym trudnym czasie, to chcąc zachować dotychczasową elastyczność, należy zaktualizować plany na przyszłość. Efektem prac Spółki jest Strategia do 2030 roku z horyzontem roku 2040. Misja i wizja Spółki pozostają bez zmian. W celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu, zaktualizowane zostały dotychczasowe, cztery strategiczne kierunki rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł) o dodatkowy, piąty element – Energię.

Strategia „5E” to teraz 5 filarów bazujących na 5 zaktualizowanych kierunkach rozwoju. Filarom przypisano zindywidualizowane cele główne oraz kluczowe mierniki sukcesu, którymi są:

I.  Filar - Działalność podstawowa. Elementy składowe:

-       Zawansowane technologie i B+R tworzące inteligentny ciąg produkcyjny;
-       Optymalizacja produkcji górniczej w kraju i za granicą zapewniająca długoterminową ciągłość działania;
-       Lider rozwoju niskoemisyjnych zdolności wydobywczych nowych złóż metali i minerałów w Polsce;
-       Rozwój hutnictwa z wykorzystaniem efektywnego przetwórstwa opartego na założeniach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Cel główny: Umacnianie pozycji GK KGHM jako globalnego gracza w sektorze górnictwa i hutnictwa

Cele na 2030 rok:

 1. Krajowa produkcja miedzi – ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej (w tym w oparciu o zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu).
 2. Zagraniczna produkcja miedzi - Zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów KGHM poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.
 3. Produkcja srebra - Utrzymanie pozycji w pierwszej trójce producentów srebra na świecie (ok. 1200 ton srebra rocznie).
 4. Rentowność - 10,2% (Średni poziom ROCE (return on capital employed, wskaźnik rentowności kapitału stałego) z ostatnich 3 lat).
 5. Konkurencyjność kosztowa - 3. decyl.

II.  Filar - Nowa działalność, elementy składowe:

-       Jeden z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierający transformację energetyczną Polski;
-       Ekspansja wzdłuż łańcucha wartości poprzez rozwój produkcji nowych produktów z miedzi i innych metali (w tym nawiązywanie współpracy z partnerami w Polsce i za granicą).
Cel główny: Dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł

Cele na 2030 rok:

 1. Wyprodukowana energia – min. 50% konsumpcji
 2. Redukcja szacowanej emisji CO2 wynikającej ze zużycia energii elektrycznej - 1,0 mln ton CO2
 3. Dywersyfikacja oferty handlowej w zakresie metali (Wzrost udziału nowych półproduktów z miedzi i wysokoprzetworzonych produktów z miedzi (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu) i innych metali w ogólnej sprzedaży Grupy KGHM) – 10%.

III.  Filar - Działalność wspierająca, elementy składowe:

-       Znaczący dostawca rozwiązań Smart Mining w obszarze produktów i usług sprzedawanych  w Polsce i globalnie;
-       Zapewnienie stabilności finansowej GK KGHM oraz wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy.
Cel główny: Zredefiniowanie sposobu wykorzystania posiadanych aktywów wspierających działalność podstawową

Cele na 2030 rok:

 1. Recykling złomów - Ok. 350 tys. ton złomów miedzi
 2. Przychody ze sprzedaży z rynków zewnętrznych wybranych Spółek GK - zakładając 2020 r. jako rok bazowy  = 100%: wzrost do 2030 r. o 147% do roku bazowego dla spółek KGHM Zanam S.A., Nitroerg S.A., PeBeKa S.A. oraz 163% do roku bazowego dla spółki DMC Mining Services Ltd.

IV.  Filar - Zdrowie, elementy składowe:

-       Rozwój działalności prozdrowotnej i uzdrowiskowej jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia obywateli.
Cel główny: Rozwój posiadanych aktywów uzdrowiskowych jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia całego społeczeństwa

Cele na 2030 rok:

 1. LTIFR – Dążenie do 0 wypadków
 2. TRIR – Dążenie do 0 wypadków
 3. Poziom wsparcia na Obszar Zdrowie realizowany przez Fundację KGHM Polska Miedź – ok. 7 mln PLN

V.  Filar - Prospołeczność, elementy składowe:

-       Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.
Cel główny: Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa

Cele na 2030 rok:

 1. Wspieranie  sprawiedliwej transformacji górnictwa
 2. Liczba zrealizowanych projektów wolontariackich - 30
 3. Poziom wsparcia udzielonego na kulturę, sport i zdrowie ok. 48 mln PLN

W Strategii GK KGHM do 2030 r. wskazano także cele klimatyczne związane z redukcją emisji przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A., dokumentem komplementarnym wobec Strategii.

Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje swoją odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)