Ryzyko rynkowe

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość negatywnego wpływu na wyniki wynikającą ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także cen dłużnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w KGHM Polska Miedź S.A. i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją procesu zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje działania w tym obszarze.

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, na które jest narażona. Zgodnie z przyjętą polityką, celami procesu zarządzania ryzykiem rynkowym są:

  • ograniczenie zmienności wyniku finansowego
  • zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty płynności finansowej
  • utrzymanie Grupy w dobrej kondycji finansowej
  • wspieranie procesu realizacji strategii oraz podejmowania decyzji w obszarze działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem źródeł finansowania inwestycji

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym należy rozpatrywać łącznie, a ich realizacja jest zależna przede wszystkim od sytuacji wewnętrznej oraz warunków rynkowych.

Podstawową techniką zarządzania ryzykiem rynkowym w KGHM Polska Miedź S.A. są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne. Stosowany jest również hedging naturalny.

Wykorzystywane są przede wszystkim instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne spełniające wymogi skuteczności w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń. Skuteczność zabezpieczających instrumentów finansowych stosowanych przez Jednostkę Dominującą w okresie sprawozdawczym jest na bieżąco monitorowana i podlega ciągłej ocenie.

Jednostka Dominująca kwantyfikuje wielkość ryzyka rynkowego, na jakie jest narażona i stara się wyrazić je spójną i łączną miarą. Sporządzane symulacje (m.in. analizy scenariuszowe, analizy stress-testingu i backtestingu) oraz kalkulowane miary ryzyka stanowią wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie Kapitałowej. Wykorzystywane miary ryzyka oparte są głównie na modelowaniu matematyczno-statystycznym bazującym na historycznych i bieżących danych rynkowych dotyczących czynników ryzyka oraz uwzględniają aktualną ekspozycję na ryzyko rynkowe (m.in. EaR).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem rynkowym przedstawiono w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 r. (str. 77, 81-83).