Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 31 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 31 stycznia 2006 r. następujące osoby zostały odwołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ze składu Rady Nadzorczej Spółki: 

  1. Tadeusz Janusz, 
  2. Elżbieta Niebisz, 
  3. Jan Rymarczyk, 
  4. Krzysztof Szamałek. 

Jednocześnie dnia 31 stycznia 2006 r. następujące osoby zostały powołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki: 

  1. Czesław Cichoń, 
  2. Antoni Dynowski, 
  3. Krzysztof Skóra, 
  4. Marcin Ślęzak, 
  5. Ryszard Wojnowski. 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)