Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

środa, 21 Czerwiec 2017 - 4:03PM
17/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało Pana Janusza Marcina Kowalskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami).

Newsletter email list: