Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Report number
42/2022

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 24 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało Pana Piotra Ziubroniewicza w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: