Primary Metal & Steel Buyer

Start date
Response deadline
Posting ID
Doc1967000086
OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest MERCUS-U-H1-NK-04-2024 DOSTAWA CZĘŚCI CUMMINS 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia dla pozycji od 1 do 16. 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia dla pozycji od 17 do 29. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Mercus Logistyka M040, ul. Kopalniana 11 Polkowice, lub inny wskazany w zamówieniu. 4. Dokumenty wymagane przy dostawie: • dowód dostawy (WZ) • DEKLARACJA ZGODNOŚCI, • CERTYFIKAT JAKOŚCI, • INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia listy wymaganych dokumentów po dostawie towaru, w terminie ustalonym przez Użytkownika. 5. Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty: a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. b) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oświadczenie w zakresie sankcji, stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. c) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykaz podmiotów powiązanych, stanowiący Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. d) wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Kartę Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 5. e) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SAP Ariba, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 7 do Ogłoszenia. f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g) Deklaracja zgodności 6. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zamienników. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Warunki płatności: przelewem w terminie 60 dni od daty dostawy potwierdzonej dokumentem dostawy bez uwag przez Przedstawicieli Stron i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w PLN do siedziby MERCUS Logistyka. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w „Zasadach wyboru oferentów w MERCUS Logistyka sp. z o. o.” (https://www.mercus.com.pl/fileman/Uploads/Documents/PRZETARGI/Zasady_wyboru_oferentów_MERCUS.pdf) i Warunkach Zakupu dla Zamówień, stanowiących Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, a w szczególności: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zakupu, 4) nie są w sporze sądowym lub o sprzecznych interesach w postępowaniu administracyjnym z jakimkolwiek podmiotem z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., oraz wobec których nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że podmiotowi z Grupy Kapitałowej przysługują roszczenia odszkodowawcze, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 3.47 w. cyt. „Zasad wyboru oferentów w MERCUS Logistyka sp. z o. o.” 2. Odrzuceniu mogą podlegać oferty: 1) niespełniające wymagań określonych w Warunkach udziału w postępowaniu; 2) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3) niezawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferenta; MERCUS Logistyka sp. z o.o. zastrzega sobie: - prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, - możliwość zmiany Ogłoszenia oraz warunków postępowania. Oferenci zobowiązani są na bieżąco śledzić pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia, publikowane w systemie zakupowym SAP Ariba. 3. Wszelkie oświadczenia i dokumenty należy zamieścić w języku polskim w systemie zakupowym SAP Ariba w formie elektronicznej. Pełnomocnictwa (jeśli są udzielane) oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej (jeżeli jest wymagane w postępowaniu), należy przekazać Organizatorowi postępowania w oryginale, na adres wskazany w Ogłoszeniu. W przypadku podpisania załączonych w systemie zakupowym SAP Ariba dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie jest wymagane ich dostarczenie do Organizatora postępowania w formie papierowej. IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZADAWANIA PYTAŃ: 1. Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie zakupowym SAP Ariba do dnia 10.05.2024 r. do godz. 12.00 2. Termin zadawania pytań: nie później niż 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, do godz. 12:00 Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu postępowania i innych warunków należy przekazywać drogą elektroniczną w systemie zakupowym SAP Ariba, w terminie wyznaczonym w warunkach postępowania, za pomocą formularza „Pytania i odpowiedzi”, którego szablon zamieszczony jest w RFP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłynęły do Kupca drogą e-mailową i/lub po wyznaczonym terminie. V. OPIS OCENY OFERTY: 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 2. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia. 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny netto oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 4. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami niniejszego postępowania. 5. Cena powinna być podana w walucie: PLN. 6. W przypadku usług lub towarów wycenionych w walucie obcej, cena na fakturze naliczona będzie w PLN po przeliczeniu waluty obcej wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dostawy. Zapłata za realizację dostawy lub usługi nastąpi w PLN. 7. Istnieje możliwość przeprowadzenia w kolejnych etapach postępowania aukcji elektronicznej VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. VII. POSTANOWIENIA UMOWY/ ZLECENIA: Po zakończonym postępowaniu do Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie przesłane zamówienie. VIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 – Ogólne warunki zamówień. Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie sankcji. Załącznik nr 4 - Wykaz podmiotów powiązanych. Załącznik nr 5 - Karta Wykonawcy Załącznik nr 6 - Regulamin aukcji Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SAP Ariba.
Buyer name
Natalia Kwapisińska
Last Update: