INVEST PV 7 Sp. z o.o.

Dane Spółki:

INVEST PV 7 Sp. z o.o.

REGON: 387967765

NIP: 9542822447

KRS: 0000879452

Siedziba:

ul. M. Skłodowskiej-Curie, nr 54a, 

59-301 Lubin

Polska

Wysokość kapitału zakładowego:

233.750,00 zł

Udziałowiec:

KGHM Polska Miedź S.A. – 100% udziałów w Spółce

Zarząd:

Kamil Jeleński - Prezes Zarządu

Urszula Chełstowska-Jaszczuk – Wiceprezes Zarządu

Przedmiot działalności:

  1. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  2. Wytwarzanie energii elektrycznej
  3. Przesyłanie energii elektrycznej
  4. Dystrybucja energii elektrycznej
  5. Handel energią elektryczną
  6. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  9. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  11. Przygotowanie terenu pod budowę
  12. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  13. Wykonywanie instalacji elektrycznych
  14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  16. Działalność holdingów finansowych
  17. Leasing finansowy
  18. Pozostałe formy udzielania kredytów
  19. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  20. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym
  23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Komunikaty: