Raporty bieżące

Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji I Wiceprezesa Zarządu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 17 maja 2016 r. powierzyła Jackowi Raweckiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw, funkcję I Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)

Polski

Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu  12 maja 2016 roku KGHM Polska Miedź S.A. podpisała  Aneks do umowy niezabezpieczonej pożyczki, zawartej w dniu 1 sierpnia 2014 roku na kwotę 2 000 000 000 PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2014.

Aneks wydłuża okres dostępności pożyczki o 12 miesięcy. Po podpisaniu Aneksu okres dostępności pożyczki wynosi 34 miesiące licząc od dnia 1 sierpnia 2014 roku tj. od daty  zawarcia umowy pożyczki.

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 15 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 15 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Walczak

Polski

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., dnia 15 marca 2016 r., działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za lata 2016-2018.

Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73.

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 15 marca  2016 roku odwołała ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Laskowskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 15 marca 2016 powołała w skład Zarządu  KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Walczaka na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Polski

Informacja o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z 8 lutego 2016 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości bilansowej aktywów zgodnie z MSR 36.

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 23 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 23 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Świątkowski

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 23 lutego 2016 roku powołała w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Stefana Świątkowskiego na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Ponadto, Rada Nadzorcza zmieniła oznaczenie spraw podlegających powołanemu dnia 3 lutego 2016 roku na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych Jackowi Raweckiemu, ze spraw „Korporacyjnych” na sprawy „Zarządzania Łańcuchem Dostaw”.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące