Raporty bieżące

Rezygnacja z delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 września 2016 r.  o godz. 12.20 Pan Dominik Hunek złożył rezygnację z oddelegowania  do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju  i  przystąpił do codziennych prac Rady Nadzorczej w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o oddelegowaniu od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 października 2016 r. członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Miłosza Stanisławskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie spraw Spółki dotyczących inwestycji Spółki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Polski

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 5 września 2016 roku oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Hunka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju, na okres od dnia 6 września 2016 roku do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Polski

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Mirosław Biliński w dnu dzisiejszym  złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., z dniem 5 września 2016 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powodem rezygnacji z funkcji członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest konieczność i chęć skoncentrowania się wyłącznie na nadzorze oraz zarządzaniu aktywami zagranicznymi KGHM Polska Miedź S.A., tj. KGHM International oraz Sierra Gorda.

Polski

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęła informacja Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z dnia 18 sierpnia 2016 r., przekazana na podstawie  art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2016 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 28 czerwca 2016 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 66,10 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79 % w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów KGHM III Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.

Likwidatorem Funduszu jest KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 28 czerwca 2016 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 30 września 2016 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące