Raporty bieżące

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 28 października 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 28 października 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki:

CV Prezes Domagalski_Łabędzki

Polski

Korekta raportu bieżącego nr 33/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 33/2016 z dnia 28 października 2016 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w dacie złożenia rezygnacji – było: „28 września 2016 r.”, powinno być: „28 października 2016 r.”.

Poniżej Spółka przedstawia prawidłową treść raportu bieżącego:

Polski

Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 października 2016 roku odwołała Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Skórę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Polski

Rezygnacja z delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 września 2016 r.  o godz. 12.20 Pan Dominik Hunek złożył rezygnację z oddelegowania  do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju  i  przystąpił do codziennych prac Rady Nadzorczej w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o oddelegowaniu od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 października 2016 r. członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Miłosza Stanisławskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie spraw Spółki dotyczących inwestycji Spółki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Polski

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 5 września 2016 roku oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Hunka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju, na okres od dnia 6 września 2016 roku do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Polski

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Mirosław Biliński w dnu dzisiejszym  złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., z dniem 5 września 2016 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powodem rezygnacji z funkcji członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest konieczność i chęć skoncentrowania się wyłącznie na nadzorze oraz zarządzaniu aktywami zagranicznymi KGHM Polska Miedź S.A., tj. KGHM International oraz Sierra Gorda.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące