Raporty bieżące

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 200 000 000,00 PLN, z zysków netto KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych, co stanowi 1,00 PLN na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 14 lipca 2017 r.,
  • terminy wypłaty dywidendy:

17 sierpnia 2017 r. – I rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50 PLN na akcję);

Polski

Proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu proponowane zmiany Statutu Spółki zgłoszone w dniu 13 czerwca 2017 r. przez akcjonariusza – Skarb Państwa, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Proponowane zmiany Statutu

Polski

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od akcjonariusza – Skarb Państwa

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2017 z dnia 18 maja 2017 r.  i nr 12/2017 z dnia 31 maja 2017 r. dotyczących zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 13 czerwca 2017 r. od akcjonariusza – Skarb Państwa.

Projekty uchwał

Polski

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie

Polski

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 11/2017

Polski

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040

W dniu 11 maja 2017 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) podjął uchwałę w sprawie określenia Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040 („Strategia”), która następnie została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.

Polski

Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2016 rok i wypłaty dywidendy w 2017 roku

W dniu 11 maja 2017 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie 4 084 550 199,31 PLN z kapitału zapasowego Spółki oraz powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 200 000 000 PLN (1,00  PLN na akcję), poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku.

Opracowując rekomendację Zarząd wziął pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.  

Raport ten zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2017 roku.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące