JGKL RS 2024_Wykonywanie napraw budynków uszkodzonych w wyniku działalności górniczej oraz wykonywanie zabezpieczeń profilaktycznych budynków na terenie górniczym O_ZG Lubin

Start date
Response deadline
Posting ID
Doc1936343492
W związku z projektem prowadzonym przez podmiot z Grupy KGHM Polska Miedź S.A., zapraszamy do uczestnictwa w niniejszym postępowaniu i złożenia oferty w systemie zakupowym. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie napraw budynków uszkodzonych w wyniku działalności górniczej oraz wykonywanie zabezpieczeń profilaktycznych budynków na terenie górniczym O_ZG Lubin. Numer projektu zakupowego: WS1932545773 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców. Wszystkie wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w SIWZ i projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: Ofertę handlową zawierającą cenę i koszty zadania bezwzględnie należy umieścić w punkcie nr 5. „Oferta handlowa”. Zabrania się umieszczania załączników uwzględniających wartość przedmiotu zamówienia w jakimkolwiek innym miejscu niniejszego Ogłoszenia pod rygorem odrzucenia całości oferty. Termin realizacji zamówienia: umowa obowiązuje od 01.07.2024 r. do. 30.06.2027 r. Termin składania ofert: do 06.05.2024 godz. 11:00 Zamawiający informuje, że załączenie w systemie dokumentów własnych, poza wymienionymi i wymaganymi w Ogłoszeniu, jest opcjonalne, a przedstawione w nich zapisy, które są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego nie mogą stanowić oferty w przedmiotowym przetargu. Wykonawca składając ofertę w Systemie Zakupowym potwierdza warunki zawarte w Ogłoszeniu. Ewentualne propozycje zmiany warunków przedmiotowego przetargu należy zgłaszać przez zakładkę Wiadomości w Systemie Zakupowym przed upływem terminu zadawania pytań, celem uzyskania informacji, czy Zamawiający je zaakceptuje. Kupiec: Barbara Masternak KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Lubin ul. M. Skłodowskiej-Curie 188 59-301 Lubin Tel.: (76) 748 2766 e-mail: Barbara.Masternak@kghm.com w dniach roboczych w godz. 6:00-14:00
Buyer name
Barbara Masternak
Buyer phone number
T (+48) 76 748 27 66
Last Update: