Aktualizacja Polityki Klimatycznej przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

Report number
5/2023

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej treści „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.” („Polityka Klimatyczna”).

W pierwszym wydaniu Polityki Klimatycznej Spółka zobowiązała się do podania do publicznej wiadomości, najpóźniej w pierwszej połowie 2023 r., celów redukcyjnych obejmujących całą Grupę Kapitałową KGHM.

Z uwagi na wysoce niestabilną sytuację na rynkach energii, nieprzewidywalną sytuację gospodarczą na świecie oraz całościowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę na sytuację międzynarodową, konieczna jest zmiana terminu przygotowania pełnego Programu Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM oraz idącego za nim wyznaczenia celów klimatycznych dla Grupy Kapitałowej KGHM. Wskazane wyżej czynniki znacznie utrudniają modelowanie CAPEX i OPEX a w konsekwencji również NPV dla inicjatyw dekarbonizacyjnych w skali Grupy Kapitałowej.

W związku z powyższym, konieczna jest zmiana terminu wyznaczenia celów klimatycznych dla Grupy Kapitałowej KGHM  z połowy 2023 roku do końca roku 2024.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Regulatory filings