Znacząca umowa z Vale Canada Limited

piątek, 02 Sierpień, 2013
Raport nr 26/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy jednostkami zależnymi KGHM Polska Miedź S.A., KGHM International Ltd. i FNX Mining Company Inc., a Vale Canada Limited (spółka zależna Vale S.A.), która określa warunki ramowe realizacji przez KGHM International Ltd. projektu zagospodarowania złoża miedzi, niklu i metali z grupy platynowców, Victoria, zlokalizowanego w Sudbury w Kanadzie. KGHM International Ltd. pozostanie 100% właścicielem projektu Victoria, a Vale otrzyma opłatę „Net Smelter Return royalty” od całej przyszłej produkcji z projektu w wysokości 2.25%.

Jednocześnie, KGHM International Ltd., FNX Mining Company Inc. i Vale zakończyły renegocjacje i podpisały 1 sierpnia 2013 umowę na odbiór całej rudy wyprodukowanej przez wszystkie kopalnie KGHM International Ltd. w Zagłębiu Sudbury w Ontario w Kanadzie. Vale będzie kupować rudę polimetaliczną od KGHM International Ltd. i przerabiać ją w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale. Umowa obowiązuje przez cały okres funkcjonowania wszystkich kopalń w Sudbury, należących do KGHM International Ltd. i obejmuje także przyszłą produkcję kopalni Victoria. Wartość przedmiotu umowy w okresie 5 lat od daty jej obowiązywania - 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2017 szacowana jest na około 1.13 mld USD (przy użyciu przyszłych cen metali oszacowanych na podstawie oficjalnych cen zamknięcia LME oraz szacunkowych krzywych terminowych dla metali szlachetnych na dzień 31 lipca 2013), tj. 3.61 mld PLN (wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 lipca 2013).

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)