Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.

czwartek, 21 Styczeń, 2010
Raport nr 5/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 20 stycznia 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. na sprzedaż w roku 2010 walcówki miedzianej oraz drutu z miedzi beztlenowej. 

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest od 478 758 499 USD, tj. 1 354 695 047 zł do 579 026 934 USD, tj. 1 638 414 611 zł. 
Wartość przedmiotu umowy została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 20 stycznia 2010 roku oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 20 stycznia 2010 roku, w zależności od wykorzystania opcji ilościowej. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)