Znacząca umowa

piątek, 29 Maj, 2009
Raport nr 20/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2009 roku została zawarta pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. jako kupującym, Salobo Metais S.A. jako sprzedającym i Companhia Vale do Rio Doce jako gwarantem, umowa sprzedaży – zakupu koncentratu miedzi w latach 2012 – 2016 z opcją automatycznego przedłużenia na kolejne pięć lat.

Wartość przedmiotu umowy w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy szacowana jest w granicach od 639 007 273 USD, tj. 2 071 533 776 PLN, do 968 882 139 USD, tj. 3 140 922 118 PLN, w zależności od poziomu wykorzystania opcji. Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena płatnych metali (w oparciu o krzywą terminową cen miedzi oraz notowania srebra i złota z dnia 28 maja 2009 roku) i przeliczona na PLN według kursu NBP z dnia 28 maja 2009 roku.
Umowa przewiduje kary umowne za nieterminowe regulowanie płatności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)