Znacząca umowa

środa, 05 Maj, 2010
Raport nr 16/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 4 maja 2010 roku zostały zawarte umowy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a nkt cables GmbH (Cologne) i podmiotami zależnymi od tego podmiotu: nkt cables Warszowice Sp. z o.o., nkt cables s.r.o, nkt cables Velke Mezirici k.s., nkt cables Vrschlabi k.s., nkt cables a/s., na sprzedaż walcówki miedzianej w 2010 i 2011 roku. 

Łączna wartość przedmiotu powyższych umów szacowana jest na kwotę od 2 289 941 120 PLN do 2 613 329 254 PLN w zależności od wykorzystania opcji ilościowej. 
Wartość przedmiotu umów została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 4 maja 2010 roku oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 4 maja 2010 roku. 

Umowy zostały zawarte na okres 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejny rok. 

W związku z zapisami kontraktowymi nie jest możliwe określenie, która z powyższych umów jest umową o największej wartości. Zapisy umów umożliwiają dowolną realokację tonażu w ramach grupy nkt cables. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: łączna szacowana wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)