Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 22 Wrzesień 2017 - 11:21AM
26/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 21 września 2017 roku dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Zarejestrowane zmiany Statutu zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.

Zmiany w Statucie załącznik

Newsletter email list: