Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Report number
32/2022

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 7 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

  • Piotr Dytko,
  • Robert Kaleta,

oraz powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Marek Wojtków,
  • Radosław Zimroz.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Regulatory filings