Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

środa, 7 Grudzień 2016 - 3:34PM
43/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 7 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

  1. Radosława Barszcz,
  2. Cezarego Godziuk.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:

  1. Wojciecha Andrzeja Myśleckiego,
  2. Marka Pietrzaka,
  3. Agnieszkę Winnik-Kalemba.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Newsletter email list: