Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Report number
8/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 13 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

 • Andrzej Kisielewicz
 • Katarzyna Krupa
 • Agnieszka Winnik – Kalemba
 • Marek Wojtków
 • Wojciech Zarzycki
 • Radosław Zimroz
 • Piotr Ziubroniewicz

 

oraz powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

 • Zbigniew Bryja
 • Aleksander Cieśliński
 • Zbysław Dobrowolski
 • Dominik Januszewski
 • Tadeusz Kocowski
 • Marian Noga
 • Piotr Prugar

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Raporty bieżące