Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

piątek, 19 Sierpień, 2016
29/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęła informacja Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z dnia 18 sierpnia 2016 r., przekazana na podstawie  art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 11 sierpnia 2016 r., zarządzany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusz Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) stał się posiadaczem akcji Spółki w ilości zapewniającej powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 10 sierpnia 2016 r. OFE posiadał 9 854 188 akcji Spółki, co stanowiło 4,93 % kapitału zakładowego Spółki i dawało prawo do 9 854 188  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,93% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 11 sierpnia 2016 r. na rachunku papierów wartościowych OFE znajdowało się 10 104 354 akcji Spółki, co stanowi 5,05% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 10 104 354 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art.70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.)

Newsletter email list: