Zawarcie znaczącej umowy

czwartek, 06 Styczeń, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 stycznia 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polish Copper Ltd. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) na sprzedaż katod miedzianych w roku 2005. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na na 156 675,0 tys. USD (tj. 476 386,0 tys. PLN). Wartość została obliczona szacunkowo jako cena miedzi i kursu NBP z dnia 4 stycznia 2005 r. Umowa przewiduje kary umowne za nieterminowe regulowanie płatności. 

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polish Copper Ltd. w okresie ostatnich 12 miesięcy szacowana jest na 913 570,9 tys. PLN. 

Powyższa umowa jest umową o najwyższej wartości. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.