Zawarcie przez Sierra Gorda S.C.M. umowy pożyczki zabezpieczonej gwarancją właścicieli

piątek, 29 Maj, 2020
15/2020

Zarząd KGHM Polska Miedz S.A. (,,KGHM") informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. została podpisana przez Sierra Gorda S.C.M (,,Sierra Gorda") umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka zostanie przeznaczona na wsparcie bieżącej działalności Sierra Gorda w odpowiedzi na obecną sytuację makroekonomiczną wywołaną przez COVID-19. Umowa pożyczki wejdzie w życie po spełnieniu formalnych warunków zawieszających. Wykonanie zobowiązań w ramach umowy pożyczki zawartej przez Sierra Gorda zabezpieczone będzie gwarancją korporacyjną wystawioną przez właścicieli Sierra Gorda. Wartość gwarancji udzielanej przez KGHM wynika z posiadanych udziałów w Sierra Gorda (55% udziałów) oraz całkowitej kwoty kredytu (200 mln USD) i wynosi 110 mln USD (tj. 443 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 28 maja 2020 r.).

W przypadku gdy przedmiotowa umowa pożyczki nie wejdzie w życie, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1)

Newsletter email list: