Zakończenie prac eksploracyjnych na obszarach koncesyjnych „Gaworzyce-Radwanice

wtorek, 02 Grudzień, 2014
Raport bieżący nr 30/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zakończeniu prac eksploracyjnych realizowanych w latach 2008-2014 na obszarach koncesyjnych „Gaworzyce-Radwanice”. Dokumentacja geologiczna zrealizowanych prac eksploracyjnych zostanie przekazana do organu administracji geologicznej - Ministerstwa Środowiska - celem jej zatwierdzenia.

W ramach wykonanych prac udokumentowano geologiczne zasoby bilansowe rud miedzi na poziomie 216 mln ton o średniej zawartości 1,89% Cu (około 4,1 mln ton miedzi) i 35g/t Ag (około 7,5 tys. ton srebra).
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o kontynuacji działań formalnych i techniczno-projektowych związanych z uzyskaniem koncesji na wydobycie rudy miedzi na tym obszarze. Koncesje „Gaworzyce-Radwanice” obejmują łącznie obszar 99 km2 i przylegają do zachodniej granicy obecnie eksploatowanych przez Spółkę obszarów złożowych (Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice). Projekt „Gaworzyce-Radwanice” jest częścią konsekwentnie realizowanej strategii eksploracyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).