Wyroki Sądu Apelacyjnego w sprawach dotyczących uchylenia uchwał ZWZ

czwartek, 01 Marzec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2007 r. zapadły dwa wyroki Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w których oddalone zostały apelacje dwóch byłych członków Zarządu od wyroków Sądu Okręgowego w Legnicy, oddalających powództwa o uchylenie uchwał Nr 10/2006 i Nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 14 czerwca 2006 r., odmawiających udzielenia absolutorium byłym członkom Zarządu. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)