Wyniki Grupy za 2018 rok

Data publikacji: 
czwartek, 14 Marzec 2019 - 9:26PM
Data kompetencji: 
poniedziałek, 31 Grudzień 2018

Satysfakcjonujące wyniki Grupy Kapitałowej KGHM za 2018 rok

Stabilizacja produkcji, przegląd aktywów w Polsce i za granicą, istotna poprawa parametrów Sierra Gorda, rozpoczęcie redukcji zadłużenia oraz uruchomienie nowych inicjatyw rozwojowych – to głównie elementy charakteryzujące działalność i wyniki Grupy KGHM. Zysk netto KGHM Polska Miedź SA wyniósł 2 mld zł, mimo utrzymującej się niepewności w otoczeniu makroekonomicznym.

- Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 0,8 proc., osiągając 20,5 mld złotych. Przyjęte wskaźniki - EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM oraz EBITDA dla KGHM Polska Miedź S.A. - przekroczyły w 2018 r. poziom zaplanowany w budżecie - powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Ostatnie miesiące to czas wytężonej pracy: utrzymujemy dyscyplinę kosztową, ustabilizowaliśmy produkcję, przeprowadziliśmy przegląd naszych aktywów w Polsce i za granicą, podpisaliśmy nowe długoterminowe umowy z partnerami biznesowymi, rozpoczęliśmy proces redukcji zadłużenia, uruchamiając jednocześnie wiele inicjatyw rozwojowych – dodał Marcin Chludziński.

Wyniki produkcyjne

W 2018 roku produkcja miedzi płatnej kształtowała się na poziomie 634 tys. ton, 3 procent niżej niż w roku 2017, jednak wyżej od założonego planu na 2018 rok. Produkcja srebra w ubiegłym roku wyniosła 1200 ton. Produkcja molibdenu w Sierra Gorda obniżyła się do poziomu 15,3 mln funtów w stosunku do roku 2017. - Wykonanie produkcji miedzi płatnej w porównaniu do poprzedniego roku jest konsekwencją planowanego postoju remontowego Huty Miedzi Głogów II w 2018 roku. Na wielkość produkcji wpływ miała także awaria w Hucie Miedzi Głogów I w 2017 r. Poziom produkcji molibdenu to efekt mniejszej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie – mówi Radosław Stach, wiceprezes ds. produkcji. - Konsekwentnie wypełniamy założenia związane z optymalnym wykorzystaniem posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki oraz optymalizacji zawartości Cu w urobku i koncentracie.

Stabilne wyniki finansowe

Przychody w 2018 roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zwiększenie przychodów dotyczy przede wszystkim KGHM International. Na poziomie EBIDTA zanotowano wyższe wyniki operacyjne Sierra Gorda i KGHM International. Na skutek awarii w Hucie Miedzi Głogów I w 2017 roku oraz wzrostu zapasów wynikających z planowanego postoju Huty Miedzi Głogów II EBIDTA Grupy KGHM kształtowała się na poziomie blisko 5 mld zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły nieco ponad miliard złotych, zwiększając się o 472 mln zł. – Wzrost pozostałych przychodów wynika z różnic kursowych, zmniejszenia straty z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych, nieoddanych do użytkowania oraz zmniejszeniu straty z tytułu wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych – powiedziała prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedź S.A. – Dodatkowo dzięki zastosowaniu faktoringu przyspieszyliśmy obrót należnościami, co spowodowało wyższy stan gotówki na koniec 2018 roku.

Kontynuacja strategicznych projektów

Kontyunowana jest eksploatacja w obszarze Programu Udostępnienia Złoża. Rozpoczęto prace planistyczne dotyczące lokalizacji planowanej budowy szybu GG-2. Dzięki sfinalizowaniu rozmów z samorządem, władze gminy Żukowice przystąpiły do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach Programu Rozwoju Hutnictwa zakończono kolejny etap rozruchów technologicznych w Hucie Miedzi Głogów I. Spółka prowadzi program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu. Program BATAs to 32 projekty inwestycyjne w Hucie Miedzi Głogów, w tym 20 nowych i 14 projektów w Hucie Miedzi Legnica, w tym 8 nowych.

Tempa nabrały także prace związane z programem Huta Złomowa, realizowanym w Hucie Miedzi Legnica. Oddział został objęty szerokim programem inwestycyjnym, obejmującym m.in. budowę nowoczesnego pieca WTR - wychylnego agregatu topielno-rafinacyjnego.

W 2018 roku rozpoczęła się rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Ta kluczowa z punktu widzenia spółki inwestycja gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie firmy przez kolejne lata.

W 2018 roku prowadzone były liczne projekty rozwojowe dla krajowych spółek z Grupy Kapitałowej KGHM. Wdrożono m.in. wzmocnioną koordynację kluczowych podmiotów. Wyeliminowano powielające się zakresy działalności, co przełoży się na zwiększenie wartości Grupy. Wypracowano koncepcję Rady Grupy KGHM, czyli organu zapewniającego kompleksowe wsparcie spółek Grupy Kapitałowej przy określaniu kierunków działalności i integracji biznesowej podmiotów oraz budowie ładu korporacyjnego.

KGHM przeprowadził przegląd aktywów zagranicznych. W jego wyniku zracjonalizowano strategię w obszarze produkcji KGHM International i Sierra Gorda. Chilijska spółka skoncentruje się na Programie Usuwania Wąskich Gardeł, który zakłada zwiększenie średniorocznych dziennych wolumenów przerobu do poziomu 130, a następnie 140 tys. ton w oparciu o istniejącą infrastrukturę oraz niezbędne inwestycje. Właściciele Sierra Gorda zatwierdzili m.in. zakup dodatkowych młynów wieżowych oraz trzeciego zagęszczacza odpadów poflotacyjnych, które są kluczowymi elementami Programu.

Z kolei przychody Grupy DMC uległy podwojeniu względem roku 2017, przekraczając wartość 200 mln USD. Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju tej części działalności.

Plany na 2019 rok

W 2019 roku spółka będzie operacjonalizować nową strategię na lata 2019 – 2023. Cele, jakie postawił przed sobą zarząd firmy, związane są ze stałą poprawą rentowności, parametrów finansowych oraz obniżaniem kosztów.

INVESTOR KIT:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania zarządu

Zestawienie wyników [xls]

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski