Wyniki 3M'19

Data publikacji
Data kompetencji

Rekordowa kwartalna produkcja miedzi i najwyższa EBITDA

W pierwszym kwartale 2019 produkcja miedzi płatnej w całej Grupie KGHM wzrosła o 21 proc. do poziomu 173 tys. ton. Grupa utrzymała również bardzo dobre wyniki produkcji srebra metalicznego i innych metali szlachetnych. Zanotowała także istotny wzrost przychodów. Zwiększenie przychodów o 1,2 mld zł we wszystkich segmentach Grupy to przede wszystkim skutek wyższego wolumenu sprzedaży miedzi i srebra oraz korzystniejszego kursu walutowego.

Na zwiększenie wyniku netto Grupy Kapitałowej o 113 mln zł wpłynęły przede wszystkim poprawa wyniku operacyjnego oraz różnice kursowe.

- Najlepsza EBITDA Grupy od roku, najlepsze wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A. od 3 lat, wreszcie wzrost wyniku netto to rezultat konsekwentnej realizacji Strategii KGHM przyjętej w końcu ubiegłego roku. Mamy za sobą kolejny kwartał z pozytywnymi efektami stabilizacji produkcji i poprawy rentowności – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Cieszy nas spadek kosztu C1. Nowe projekty, w tym prowadzenie polityki zakupowej, pozwolą nam na stabilizację naszych kosztów.

Wyższa produkcja miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź S.A. to wynik wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych. W roku ubiegłym Spółka przygotowywała się do postoju remontowego HM Głogów II i tworzyła zapasy anod miedzianych produkowanych jako zabezpieczenie produkcji miedzi elektrolitycznej na okres planowanej przerwy.

Produkcja miedzi i srebra metalicznego jest wyższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego, dzięki uruchomieniu instalacji do prażenia koncentratu miedzi oraz przerobowi koncentratów własnych z zapasu. Nowa inwestycja zwiększyła dyspozycyjność instalacji hutniczych. Mniejsze wydobycie urobku jest skutkiem wstrząsu, który nastąpił 29 stycznia w Zakładach Górniczych Rudna. Produkcja miedzi w koncentracie jest nieznacznie niższa niż w pierwszych 3 miesiącach 2018 roku.

Sierra Gorda

W I kwartale 2019 r. Sierra Gorda S.C.M. wyprodukowała 26,8 tys. t miedzi i 5,5 mln funtów molibdenu, co w stosunku do analogicznego kwartału 2018 r., oznacza wzrost produkcji Cu o 23 proc. oraz spadek w Mo o 24 proc. Wyższa produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda to efekt większego wydobycia i przerobu rudy.

- Sierra Gorda przekroczyła założenia planu produkcyjnego. Nasze działania optymalizacyjne, przede wszystkim zmiany w sposobie zarządzania, działają: zmniejszył się koszt produkcji C1, zwiększa się produkcja. Mamy bardzo dobre relacje z japońskimi wspólnikami oraz władzami w Chile. Wszystko to pozwala nam optymistyczniej spojrzeć na inwestycje w Sierra Gorda - powiedział Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. aktywów zagranicznych.

Spadek produkcji molibdenu o 1,7 mln funtów wynika z charakterystyki złoża i planowanej sekwencji wydobycia. Ta zakłada wydobycie ze stref zawierających mniejszą ilość molibdenu w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednich latach. W związku z tym, pomimo wzrostu ilości przerobionej rudy oraz zwiększenia uzysku Mo, produkcja molibdenu płatnego była niższa. Spółka obniżyła także koszt jednostkowy produkcji miedzi (C1). Spadek C1 wystąpił pomimo ograniczeń w wydobyciu molibdenu, a tym samym niższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących.

Realizacja projektów strategicznych

W I kwartale 2019 r. rozpoczęto wdrażanie Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Spółka realizuje założone programy i projekty strategiczne w poszczególnych obszarach Strategii.

W ramach poprawy efektywności głównego ciągu technologicznego w zakładach w Polsce KGHM kontynuuje realizację projektów służących automatyzacji ciągów produkcyjnych Oddziałów Górniczych. Spółka realizuje zadania ograniczające zużycie energii, zgodnie z wdrożonym w Spółce Systemem Zarządzania Energią. Zakończono też realizację podstawowych zadań w ramach projektów związanych z dostosowaniem infrastruktury technicznej do zmiany technologii hutniczej w Hucie Miedzi Głogów I.

W Hucie Miedzi Legnica trwają końcowe prace związane z zabudową pieca WTR, maszyny odlewniczej oraz instalacji odpylającej. Realizowano testy funkcjonalne poszczególnych elementów ciągu technologicznego pieca WTR, których zakończenie planowane jest na maj 2019 r. a uruchomienie i rozruch technologiczny pieca WTR zaplanowano na II kwartał 2019 r. Ponadto w obu hutach realizowany jest program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs).

Kontynuowane są prace budowlane Kwatery Południowej w Zakładzie Hydrotechnicznym oraz przy budowie Szybu GG-1. W ramach Programu Udostępnienia Złoża trwają prace przygotowawcze do budowy Szybu GG-2. W Sierra Gorda kontynuowane są prace służące optymalizacji i zwiększeniu procesu przerobu rudy siarczkowej.

W obszarze finansów w pierwszym kwartale 2019 r. przeprowadzono szczegółowe analizy sytuacji krajowych spółek zależnych oraz analizę efektywności narzędzi trade finance. KGHM dąży do poprawy bieżącej płynności firmy oraz zabezpieczania ryzyka transakcyjnego. Przygotowano model określający wpływ faktoringu należności i faktoringu dłużnego na wskaźnik cyklu konwersji gotówki oraz wskaźniki zadłużenia. W Spółce rozwijany jest program faktoringowy po stronie należności oraz wdrażany faktoring dłużny. KGHM ogłosił zamiar emisji obligacji do 2 mld zł w 2019 roku.

INVESTOR KIT:

Raport okresowy

Zestawienie wyników [xls]

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski