Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 maja 2007

piątek, 01 Czerwiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 30 maja 2007 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 
- Skarb Państwa – liczba głosów 83 567 521, co stanowi 73,52% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 41,78% w ogólnej liczbie głosów, 
- Deutsche Bank Trust Company Americas – liczba głosów 7 053 118, co stanowi 6,21% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,53% w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)