Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23 czerwca 2014 roku

środa, 25 Czerwiec, 2014
Raport bieżący nr 19/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 23 czerwca 2014 roku, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był SKARB PAŃSTWA. SKARB PAŃSTWA posiadał 63 589 900 głosów, co stanowi 62,97% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów.
Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2013.1382)