Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 21 listopada 2012 roku

czwartek, 22 Listopad, 2012
Raport nr 58/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 21 listopada 2012 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał akcjonariusz SKARB PAŃSTWA z liczbą głosów 63 589 900, co stanowi 58,74% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).