WPEC w Legnicy S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż urządzenia z układu technologicznego kotła OR-32 z kominem.

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Spółka Akcyjna,ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nw. składniki majątku:

 

 1. 1.       Urządzenia z układu technologicznego kotła OR-32 nr 4, zlokalizowane na terenie Centralnej Ciepłowni w Legnicy przy ul. Dobrzejowskiej 6, w skład którego wchodzą:

a)      Wentylator wyciągu spalin WS–4            

b)      Bateria cyklonów z kanałami spalin         

c)      Wymiennik sieciowy 1XA1                     

d)      Wymiennik sieciowy 1AX2                     

e)      Wymiennik sieciowy 1XA3                     

f)       Stacja redukcyjna 2SR1                            

g)      Stacja redukcyjna 2SR2                            

h)      Stacja redukcyjna 3SR1                            

i)       Rurociągi pary świeżej i zredukowanej    

j)       Pompa wody zasilającej PZ-2                  

k)      Pompa wody zasilającej PZ-3                  

l)       Rozprężacz odsolin typu 1RO                  

 1. 2.       Trzon stalowy komina ceramiczno-stalowego z rury stalowej Dn 800 mm wysokości 7.05m, zlokalizowanego w Ścinawie (róg ul Jadwigi i ul. Lipowej).

Cena wywoławcza: 27.000,- zł.  plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 2.000,- zł.

 

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: „Przetarg OR-32 + Komin”

w terminie do dnia 20.07.2022 r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 

Do oferty należy dołączyć :

 1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
 2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
 3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 20.07.2022r. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 w miejscu ich lokalizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z niżej wymienionymi osobami:

 • układ technologiczny kotła OR-32 - poz. nr 1: Andrzej Trzebiński tel.: 669 271 115.
 • trzon stalowy komina - poz. nr 2: Arkadiusz Dąbrowski tel.: 693 419 644

Kupujący zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży, określającej szczegółowe zasady i warunki sprzedaży przedmiotowych składników majątku, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona wszystkie niezbędne czynności i roboty dotyczące demontażu, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży.

Kupujący Zagospodaruje wszystkie odpady powstałe przy demontażu sprzedawanych składników majątku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2022 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na konto w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanej najkorzystniejszej ceny - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po wniesieniu całości ceny nabycia.

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. Oferta na zakup.
 2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych.
 3. Umowa sprzedaży.
 4. Fotografie.