WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji: 
wtorek, 10 Luty 2015 - 12:33PM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48 59-220 Legnica

OGŁASZA DO SPRZEDAŻY w trybie przetargu nieograniczonego

kalorymetr typu IKA C 2000, producent: IKA Werke GmbH Niemcy, nr seryjny: 01.721198,

termostat typu KV 600, nr fabr. 90694,

bomba kalorymetryczna typu IK-C 5010,

reduktor oraz zestaw kluczy do samodzielnej konserwacji urządzenia, rok produkcji 2009, sprawny, w dobrym stanie technicznym i mało eksploatowany nr inw. WPEC/11385/801.

W/w sprzęt można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 na terenie CC Legnica przy ul. Dobrzejowskiej 6 – Wydział Ochrony Środowiska (kontakt: Bożena Forystek tel. stacj. (76) 8568 331 w.267, tel. kom. 691-738-090).

Zainteresowanych zakupem w/w sprzętu prosimy o składanie ofert wyłącznie na załączonych formularzach, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 - Wydział ZP lub złożenie w Kancelarii Spółki – pokój nr 5 z dopiskiem: „Sprzedaż ZP - kalorymetr” w ostatecznym terminie do dnia 20.04.2015 r. do godziny 12.00.

Ustanawia się wadium na sprzedaż sprzętu w wysokości: 3.000 zł. Wadium należy wpłacić w kasie lub na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu konto nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 z dopiskiem „Kalorymetr”do dnia 19.04.2015 r. do godz. 18.00 i będzie zaliczone na poczet ceny Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana. Wadium pozostałym Oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania na konto podane w formularzu ofertowym. Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Kupujący, którego ofertę wybrano, wycofa się z transakcji. W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu przedmiotowego sprzętu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowych negocjacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie, zdjęcia oraz druk formularza ofertowego o sprzedaży w/w sprzętu są również dostępne na internetowej stronie Spółki: www.wpec.legnica.pl - zakładka „Przetargi”.

Firma zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.