WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59 – 220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki geodezyjnej nr 155/16 obręb nr 0003 miasta Chocianów, o powierzchni 818 m2 oraz prawo własności budynku po byłej kotłowni o powierzchni 289,9 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr KW LE1U/00045114/3.W planach zagospodarowania przestrzennego podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Uzupełniające –usługi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej.

Charakterystyka budynku:Budynek parterowy w zabudowie półzwartej, przylegający do budynku mieszkalnego, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek zdewastowany wymaga kapitalnego remontu i zmiany funkcji.

Dodatkowe informacje:Przez przedmiotową działkę przechodzą czynne wysokoparametrowe sieci ciepłownicze DN 250 o długości 13m oraz przyłącze wodne, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze energetyczne o długości po 10m.Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz WPEC w Legnicy S.A. polegającą na:1. prawie utrzymania na nieruchomości służebnej sieci cieplnej oraz przyłącza wody, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza energetycznego,2. prawie swobodnego dojścia i dojazdu w tym ciężkim sprzętem celem przeprowadzenia remontów, napraw, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, instalowania urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, sieci i przyłączy wymienionych w pkt. 1.3. obowiązku powstrzymania się od sadzenia drzew oraz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości sieci ciepłowniczej, przyłącza wody, przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza energetycznego.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:1. Złożenie oferty na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „CHOCIANÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ” w ostatecznym terminie do dnia 14.04.2015 r. do godz. 10:00.

a) Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:• dane identyfikujące Kupującego: • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych), • pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.b) cenę za przedmiot sprzedaży,c) zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.d) zobowiązanie kupującego do ustanowienia służebności przesyłu na gruncie zgodnie z treścią zamieszczoną w ogłoszeniu o przetargu.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 15 000,00 PLN na konto WPEC w Legnicy S.A. nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 przed upływem terminu do składania ofert .• Wadium nie podlega oprocentowaniu.• Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.• Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.• Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.• Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:1. została złożona po wyznaczonym terminie,2. gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,3. oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2015 r. o godz. 10.00. i jest niejawne.

1. Sprzedający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.2. Na negocjacje zostaną zaproszeni trzej oferenci, którzy zaoferują najwyższe ceny.3. Negocjacje odbędą się w siedzibie Spółki w Legnicy ul. Poznańska 48 .4. O wynikach postępowania oferenci biorący w nich udział zostaną powiadomieni w formie pisemnej.5. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego nie później niż 30 dni roboczych od daty powiadomienia kupującego.6. Przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż 30 dni od daty wpłaty ustalonej ceny na konto Sprzedającego.

Kupującym, których oferta nie została wybrana, na ich zapytanie, udziela się informacji o wysokości oferty wybranej bez podania nazwy kupującego.

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak Specjalista ds. terenowo - prawnych w Wydziale Zarządzania Majątkiem pod nr telefonu 76 85 68 236