Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ogłasza do sprzedaży

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

ogłasza do sprzedaży

w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 

 Kocioł wodny płomienicowo – płomieniówkowy typu KRm 1,86-08 nr 3 (niekompletny), nr fabryczny 1151034, rok produkcji 1986, wydajność 1,86 MW, wytwórca: „Sefako” Sędziszów, pojemność wodna kotła 12,6 m3, rzeczywista powierzchnia ogrzewalna 87,4 m2, ciśnienie ruchowe na wylocie z kotła0,8 MPa, nominalna temperatura wody zasilającej 70 oC,  nominalna temperatura wody gorącej  110/160oC.

Z kompletu urządzeń kotła sprzedaży podlega:

 1. Walczak o średnicy 2100 mm i długości 3450 mm z płomienicami i płomieniówkami.
 2.  Ruszt kotła typu Rtn 0,86 x 2,8m z napędem rusztu NB – 250, nr fabr. 16066/85.
 3.  Wentylator podmuchu typu WP – 31,5 z silnikiem.
 4.  Kosz zasypowy.
 5. Waga kotła z wyposażeniem ok. 13 Mg.   

Z kompletu urządzeń kotła ze sprzedaży wyłącza się :

 1. Instalacja do podłączenia analizatora spalin z przewodami typu BA 1000S nr fabryczny DE20100237 z sondą, śrubunkiem i filtrem wstępnym 2-SUW.
 2. Przepływomierz (miernik cyfrowy PMC-300).
 3. Przetwornik różnicy ciśnień APR-2000 i zawór blokowy ZWB 11-5.
 4. Szafa sterownicza z układem sterowania.

Nr inw. WPEC/3938/310

 

Układ odpylania spalin dla kotła KRm 1,86-08 nr 3, rok budowy 2013, wytwórca : „ZUK Stąporków”.

Z kompletu urządzeń układu odpylania spalin ze sprzedaży wyłącza się:

 1. Wentylator wyciągu typu MXE50-014030-00 nr fabr. 295967/2013 figura RDO-PO z silnikiem o mocy 5,5 kW, 2980 obr/min.
 2. Wentylator wspomagający typu MXE035-004830-00 figura RD 180 z silnikiem o mocy 5,5 kW, 2980 obr./min.
 3. Szafka sterownicza do filtrobicyklonu FBC.

 Nr inw. WPEC/12887/655

 

 Ofertę należy złożyć  na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem  w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z opisem „Kocioł KRm 1,86 – „Złotoryja [ZP]”,  w ostatecznym terminie do dnia 18.08.2015 r. do godz. 12.00. Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku „Oferta”, podpisana przez osobę upoważnioną i dostarczona do Kancelarii Spółki (pokój nr 5) w ustanowionym terminie.

 

Do oferty należy dołączyć:

a) pisemne zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych      z nabyciem przedmiotu sprzedaży oraz jego późniejszą rozbiórką.

b) dowód wpłaty wadium.

- Wszystkie koszty związane z demontażem urządzeń, odbiorem, transportem, utylizacją odpadów powstałych w trakcie rozbiórki oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami ponosi Kupujący.

- Demontaż wraz z odbiorem i załadunkiem należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Prawem Budowlanym.

- Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi „protokołem zdawczo – odbiorczym” podpisanym przez obie strony, po zapłaceniu  wystawionej faktury VAT  przelewem lub wpłatą bankową ustalonej ceny na konto: WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, konto nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763. Odbiór przedmiotu sprzedaży do demontażu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

- Kupujący będąc wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi w trakcie rozbiórki odpadami, zgodnie    z Ustawą o odpadach i Prawem Ochrony Środowiska.

 Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona niżej wymienione czynności i/lub roboty:

 - Dokona odbioru kotła i urządzeń towarzyszących będących przedmiotem sprzedaży w terminie 14 dni od uzyskania wiadomości o rozstrzygnięciu postępowania.

- Zagospodaruje odpady z odzysku surowców wtórnych – w tym niebezpiecznych, jeśli takie wystąpią, na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

- Z tytułu realizacji zakupu i demontażu, Kupującemu nie będzie należne od Sprzedającego żadne wynagrodzenie, w szczególności z tytułu rozbiórki urządzeń, o których mowa. Ustalona przez strony cena sprzedaży uwzględnia nakład pracy Kupującego, związany z rozbiórką.

 

Osobą wyznaczoną przez Sprzedającego do reprezentowania go w zakresie uzgodnień i konsultacji w przedmiocie demontażu i odbioru  kotła  jest pan Mieczysław Rajczyk tel. 663-333-819   

Informacje dodatkowe: 

 1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 18.08.2015 r. o godz. 1215, w siedzibie Spółki.
 2. Wadium na postępowanie wynosi 3 000 zł, które z dopiskiem „Kocioł KRm 1,86 – „Złotoryja [ZP]” należy wpłacić na konto wymienione w punkcie 3, do dnia 17.08.2015 r.
 3. Wadium złożone przez Kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.
 5. Wadium pozostałym Oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania, na konto podane w formularzu ofertowym.
 6. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 7. Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym w punkcie 7 pracownikiem, który udzieli też szczegółowych informacji technicznych.
 8. Bliższych informacji ws. formalno – proceduralnych  postępowania w przedmiotowej sprawie udziela p. Piotr Żołyniak lub p. Jan Zadwórny,  tel. 76/85-68-288.                       
 9. Ogłoszenie o sprzedaży jest również dostępne na internetowej stronie Spółki: www.wpec.legnica.pl,  oraz na stronie Energetyka sp. z o.o.: www.energetyka.lubin.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny