WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Data publikacji: 
środa, 17 Luty 2016

                        WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

w  LEGNICY  SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Poznańska 48 , 59 – 220 Legnica

ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Broniewskiego 1 w Lubinie,  na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki  geodezyjnej    nr 296/15 obręb nr 0004 miasta Lubin, o powierzchni 1658 m2 oraz prawo własności budynku biurowo-technicznego z garażami o powierzchni użytkowej 656 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Dla  nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lubinie księga wieczysta   o numerze KW LE1U/00023493/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w strefie 28.U z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Charakterystyka budynku:

Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii murowanej z bloczków gazobetonowych, cegły i pustaków. W budynku znajdują się biura, pomieszczenia techniczne , socjalne i sanitarne oraz garaże. Przedmiotowa nieruchomość pozostała po likwidacji punktu konserwatorskiego.

Dodatkowe informacje:

 • Na działce 296/15 została ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotową działkę wyznaczonym pasem drogowym na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego ( lub właściciela) działek 296/10, 296/11, 296/12, 296/13, 296/14- służebność zapewnia dostęp do drogi publicznej.
 • Przez przedmiotową działkę oraz budynek przechodzą czynne wysokoparametrowe i niskoparametrowe sieci ciepłownicze. Ponadto w budynku znajdują się urządzenia grupowego węzła ciepłowniczego, zasilającego pobliskie budynki w energię cieplną.

Poniżej opis urządzeń ciepłowniczych należących do WPEC w Legnicy S.A. i zajmowane powierzchnie na przedmiotowej nieruchomości  stanowiące obciążenie nieruchomości.

 

 1. DN 350 zajmujący na gruncie pow. 30m2 - ustanowienie służebności przesyłu
 2. DN 200 zajmujący  na gruncie pow. 7,30m 2  -ustanowienie służebności przesyłu
 3. DN 200 zajmujący na gruncie pow. 11,30 m 2  -ustanowienie służebności przesyłu
 4. DN 100 zajmujący w budynku pow. 19 m 2  -ustanowienie służebności przesyłu
 5. Urządzenia węzła ciepłowniczego zajmujące w budynku pomieszczenie o pow. 58 m2 – korzystanie z pomieszczenia w celu obsługi węzła ciepłowniczego.

 

W ofercie należy uwzględnić służebności obciążające nieruchomość i konieczność korzystania z pomieszczenia węzła ciepłowniczego przez WPEC w Legnicy S.A. 

Istnieje możliwość przebudowania i przeniesienia przez Nabywcę na własny koszt, znajdujących się na działce lub w budynku urządzeń i sieci ciepłowniczych po zawarciu z WPEC w Legnicy S.A. umowy kolizyjnej i uzgodnieniu projektu budowlanego.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz WPEC w Legnicy S.A. polegającą na :

 1. prawie utrzymania  na nieruchomości służebnej sieci  cieplnej wraz z urządzeniami węzła ciepłowniczego,
 2. prawie swobodnego dojścia i dojazdu w tym ciężkim sprzętem do sieci cieplnej z urządzeniami towarzyszącymi celem ich remontów, napraw, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii,  instalowania urządzeń niezbędnych do prawidłowej ich eksploatacji,
 3. obowiązku powstrzymania się od sadzenia drzew oraz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości ciepłowniczej infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza 250 000  PLN + podatek VAT 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 1. Złożenie oferty na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna  ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem  w  zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „LUBIN, UL. BRONIEWSKIEGO 1”  w ostatecznym terminie do dnia 05.04.2016 r. do godz. 10:00.

a)  Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:

 • dane identyfikujące Kupującego:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych),
 • · pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.

b) cenę za przedmiot sprzedaży,

c)  zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

d) zobowiązanie kupującego do ustanowienia służebności przesyłu na gruncie i w budynku polegającej na prawie dojścia i dojazdu w celu utrzymania sieci i węzła w należytym stanie technicznym, prowadzeniu na nich robót i czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych.

  2. Wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 PLN na konto WPEC w Legnicy S.A. nr  34 1240 3464 1111 0010 4753 4763  przed upływem terminu do składania ofert .

 • Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 • Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po  dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,
 3. oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

 

Otwarcie ofert nastąpi  dnia  5.04.2016  r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

Kupujący, którego oferta zostanie wybrana będzie związany ofertą przez 60 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Informacje dodatkowe:

 1. Powiadomienie kupującego, którego oferta została wybrana następuje w formie telefonicznej , listu poleconego lub pocztą elektroniczną w terminie  związania ofertą.
 2. W przypadku zaoferowania w przetargu  nieograniczonym przez co najmniej dwóch kupujących takich samych warunków cenowych, wybór oferty następuje w trybie dodatkowych negocjacji.
 3. Cena za nabycie nieruchomości płatna  jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego nie później niż 30 dni roboczych od daty powiadomienia kupującego .
 4. Kupującym, których oferta nie została wybrana, na ich zapytanie, udziela się informacji o wysokości oferty wybranej bez podania nazwy kupującego.

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak Specjalista ds. terenowo - prawnych w Wydziale Zarządzania Majątkiem pod nr telefonu 76 74 98 215.