Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

piątek, 25 Listopad, 2016
41/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. Spółce dostarczono odpis pozwu skierowanego do Sądu Okręgowego w Legnicy, w sprawie z powództwa jednego z akcjonariuszy Spółki o uchylenie następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 28 czerwca 2016 r. :

1) uchwały Nr 13/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 – Panu Tomaszowi Cyranowi,

2) uchwały Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - Panu Bogusławowi Fiedorowi,

3) uchwały Nr 17/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - Panu Andrzejowi Kidybie,

4) uchwały Nr 18/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - Panu Marcinowi Moryniowi,

5) uchwały Nr 19/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - Panu Jackowi Poświacie,

6) uchwały Nr 21/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 - Pani Barbarze Werteleckiej-Kwater.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).