Wejście w życie umowy z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd.

czwartek, 21 Marzec, 2019
9/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. została rozwiązana umowa ramowa, zawarta w dniu 20 czerwca 2016 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a China Minmetals Corporation na lata 2017-2021, o której Spółka informowała raportem bieżącym 22/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Rozwiązanie powyższej umowy stanowi spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie nowej umowy ramowej zawartej w dniu 6 listopada 2018 r. z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd. (firmą należącą do grupy China Minmetals Corporation) na lata 2019-2023, o której Spółka informowała raportem bieżącym 42/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: