Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2006 roku

wtorek, 24 Październik, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2006 roku: 

Uchwała Nr 1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści: 

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 2/2006 o treści: 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie uwzględnia odwołania wniesionego przez akcjonariuszy w przedmiocie uznania uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w charakterze pełnomocnika - Banku Handlowego w Warszawie S.A. będącego pełnomocnikiem 28 Funduszy Inwestycyjnych oraz pełnomocnika PTE Commercial Union. 

Uchwała Nr 3/2006 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści: 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : 
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 września 2006 r., Nr 190/2006, poz. 11891. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 4/2006 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, o treści: 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Panów Antoniego Dynowskiego, Macieja Kruka i Ryszarda Wojnowskiego. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 5/2006 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej, o treści: 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Pana Adama Łaganowskiego. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 6/2006 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej, o treści: 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Pana Stanisława Andrzeja Potycza. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 7/2006 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Pana Jana Sulmickiego. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 8/2006 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Pana Jerzego Żyżyńskiego. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)