Tekst jednolity Statutu Spółki

czwartek, 26 Lipiec, 2012
Raport nr 40/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 lipca 2012 roku na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)