Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023

środa, 19 Grudzień, 2018
45/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023.

W obliczu przemian makroekonomicznych w branży surowcowej, jak również silnego wpływu globalnych megatrendów, w IV kwartale 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o konieczności dokonania przeglądu Strategii KGHM Polska Miedź S.A. Decyzja podyktowana była w szczególności:

 • dynamicznymi zmianami w przemyśle wydobywczym i przetwórczym, powodowanymi wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, legislacyjnymi,
 • ewolucją kierunków globalnego rozwoju gospodarczego – megatrendami wpływającymi na branżę wydobywczą,  w tym przełomem technologicznym, zmianami demograficznymi i społecznymi, niedoborem zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, zmianami sił wśród globalnych gospodarek, szybką urbanizacją,
 • priorytetyzacją i dostosowaniem programu inwestycyjnego do możliwości finansowych Spółki,
 • częściową realizacją zadań i inicjatyw strategicznych ujętych w Strategii Spółki z 2017 roku.

Celem przeglądu strategicznego było zapewnienie spójności Strategii Spółki z aktualnym otoczeniem rynkowym oraz potrzebami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. („GK KGHM”). W wyniku przeprowadzonych prac ustalono założenia Strategii Spółki na lata 2019-2023 („Strategia”).  Wyodrębniono cztery strategiczne kierunki rozwoju:

 • Elastyczność – obejmująca przede wszystkim zagadnienia związane z przemysłem 4.0, digitalizacją i elektromobilnością,
 • Efektywność – będącą odpowiedzią na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0,
 • Ekologia – bazująca na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, gospodarce obiegu zamkniętego oraz proekologicznej produkcji,
 • E-przemysł – oparty na robotyzacji, digitalizacji, społeczeństwie opartym na wiedzy oraz założeniach przemysłu 4.0.

Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane cele główne, są nimi:

 • Produkcja,

cel główny: „Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej”;

 • Rozwój,

cel główny: „Zwiększenie efektywności i elastyczności GK KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych”;

 • Innowacje,

cel główny: „Zwiększenie efektywności GK KGHM poprzez działalność innowacyjną”;

 • Stabilność Finansowa,

cel główny: „Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów wspierających dalszy rozwój”.

 • Efektywna Organizacja,

cel główny: „Wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości GK KGHM”;

 • Człowiek i Środowisko,

cel główny: „Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku GK KGHM odpowiedzialnej społecznie”;

Każdy z celów głównych zdekomponowano na cele operacyjne, których zadaniem jest realizacja celu głównego. Każdy z sześciu obszarów strategicznych skorelowano też z czterema wymienionymi kierunkami rozwoju, tworząc macierz inicjatyw.

Każdy z obszarów strategicznych opomiarowano poprzez następujące wskaźniki KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators):

 • Produkcja,

1. Krajowa produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku przy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023.

2. Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton od roku 2020.

3. Średnioroczna produkcja hutnicza w Polsce na poziomie 540 tys. ton rocznie w okresie 2019-2023.

 • Rozwój:

1. Osiągnięcie możliwości oparcia 35% produkcji hutniczej na wsadach obcych, w tym złomach do 2030 roku.

2. Wzrost udziału wysokoprzetworzonych produktów miedziowych (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu oraz produktów końcowego zastosowania) w ogólnej sprzedaży GK KGHM do poziomu 10% na koniec 2030 roku.

3. Zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 roku.

 • Innowacje,

1. Zapewnienie realizacji 100% projektów innowacyjnych zgodnie z zasadami spójnego modelu do zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi („B+R”) w GK KGHM w okresie 2019-2023.

2. Zwiększenie wydatków na innowacje i prace B+R do poziomu 1% przychodów KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku.

3. Skierowanie min. 75% środków przeznaczonych na B+R i innowacje w okresie 2019-2023 na rozwiązywanie wyzwań KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze Głównego Ciągu Technologicznego.

 • Stabilność Finansowa,

1. Oparcie struktury finansowania GK KGHM na instrumentach długoterminowych.

2. Skrócenie cyklu konwersji gotówki.

3.Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w GK KGHM.

 • Efektywna Organizacja,

1. Zapewnienie stabilności finansowej spółek GK KGHM działających w Polsce w oparciu o ich własną działalność od 2022 roku.

2. Zwiększenie o 20% efektywności funkcji wsparcia w wyniku centralizacji i digitalizacji kluczowych procesów back-office do 2023 roku.

3. Realizacja kluczowych założeń strategicznych na poziomie co najmniej 80% przypisanych im celów rocznych, w każdym roku obowiązywania strategii.

4. Elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne oraz geologiczno-górnicze. Rozważane jest wstrzymanie produkcji w kopalni Morrison w Sudbury.

 • Człowiek i Środowisko,

1. Coroczna poprawa wskaźnika wypadków przy pracy - LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRIR (aktywa zagraniczne) o co najmniej 20%.

2. Prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń na darowizny z podatku od niektórych kopalin do 2020 roku.

3. Do 2023 roku osiągnięcie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników GK KGHM na poziomie 70%.

Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje swoją odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: