Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Report number
20/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie Pana Mirosława Kidonia dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A., a tym samym z członkostwa w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A., z dniem 1 kwietnia 2024 roku. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Raporty bieżące