Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

czwartek, 24 Październik, 2019
32/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 października 2019 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Janusza Kowalskiego dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 11 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Newsletter email list: