Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

poniedziałek, 12 Maj, 2014
Raport bieżący nr 10/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości 1 000 000 tys. zł (tj. 5 zł/akcję).
Opracowując rekomendację Zarząd wziął pod uwagę:
  • sytuację na rynku metali i poziom zmienności cen,
  • dużą wrażliwość wyników Spółki na warunki makroekonomiczne,
  • bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia,
  • charakter realizowanego programu inwestycyjnego (długoterminowy proces inwestycyjny),
  • nakłady niezbędne w Grupie Kapitałowej do realizacji programu rozwoju.
 
Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. następujące terminy dotyczące dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013: 
  • dzień dywidendy (datę nabycia praw do dywidendy) na 8 lipca 2014 r., 
  • termin wypłaty I raty dywidendy w kwocie 2,50 zł/akcję na 18 sierpnia 2014 r., 
  • termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 2,50 zł/akcję na 18 listopada 2014 r. 
 
Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 
Powyższe wnioski Zarządu uzyskały pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A za rok obrotowy 2013 i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
 
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).