Rejestracja zmiany kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

piątek, 08 Lipiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 29 czerwca 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy tej spółki został podwyższony o kwotę 10 100,0 tys. zł poprzez wyemitowanie 165 573 akcji o wartości nominalnej 61,00 zł każda. Akcje zostały nabyte przez KGHM Polska Miedź S.A. po cenie nominalnej, tj. po 61,00 zł za każdą akcję. Nowo wyemitowane akcje zostały nabyte za gotowiznę i opłacone w kwocie 7 100,0 tys. zł. Pozostała kwota 3 000,0 tys. zł zostanie opłacona do 30 października 2005 r. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów jest równa ich wartości nominalnej. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. wynosi 27 353,1 tys. zł i dzieli się na 448 411 akcji po 61,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 448 411. 

KGHM Polska Miedź S.A. posiada 448 411 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A., co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

Środki uzyskane z emisji akcji spółka PeBeKa przeznaczy na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe