Rejestracja zmiany kapitału zakładowego PeBeKa S.A.

wtorek, 22 Sierpień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 8 sierpnia 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał został podwyższony o kwotę 3 470,0 tys. zł poprzez wyemitowanie 56 886 akcji o wartości nominalnej 61 zł każda. Kapitał zakładowy PeBeKa S.A. po rejestracji wynosi 30 823,1 tys. zł i dzieli się na 505 297 akcji po 61 zł każda. Nowe akcje zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. Akcje zostały pokryte gotówką. 

Po rejestracji zmiany kapitału zakładowego, KGHM Polska Miedź S.A. posiada 505 297 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego PeBeKa S.A.. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 505 297. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)