Rejestracja zmian w Statucie Spółki

wtorek, 29 Listopad, 2011
Raport nr 38/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, którym dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 roku. 

W § 6 ust.1 statutu dodano punkty 74,75,76,77,78,79,80,81 i 82 o następującej treści: 
„74) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z), 
75) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z), 
76) górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z), 
77) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z), 
78) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z), 
79) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z), 
80) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z), 
81) produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z), 
82) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)”. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)