Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki Tele Video Media Sp. z o.o.

czwartek, 09 Listopad, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 27 października 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki Tele Video Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ( jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy Tele Video Media Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 5 200 tys. zł poprzez ustanowienie 10 400 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 

Nowe udziały w całości zostały objęte przez Telefonię DIALOG S.A. ( jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) po cenie nominalnej tj. po 500 zł za każdy udział. 
Udziały zostały pokryte w następujący sposób: 
- za wkład niepieniężny w postaci urządzeń i oprogramowania do wykonania testu polowego systemu Envivio o łącznej wartości 1 071,9 tys. zł objęto 2 144 udziały po 500 zł każdy a niedobór w wysokości 81,69 zł został pokryty gotówką, 
- za gotówkę w kwocie 4 128,0 tys. zł objęto 8 256 udziałów po 500 zł każdy. 

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Telefonii DIALOG S.A. wynosi 5 200,0 tys. zł. 

Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie aportu w księgach rachunkowych Telefonii DIALOG S.A. wynosi 1 071,9 tys. zł. 

Objęte udziały stanowią 86,67% kapitału zakładowego Tele Video Media Sp. z o.o. i uprawniają do takiej samej liczby głosów. 

Obecnie kapitał zakładowy Tele Video Media Sp. z o.o. wynosi 6 000 tys. zł i dzieli się na 12 000 udziałów po 500 zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 12 000. 

Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Tele Video Media Sp. z o.o 100% kapitału zakładowego tej spółki posiada Telefonia DIALOG S.A. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Telefonii DIALOG S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: obejmowane przez Telefonię DIALOG S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Tele Video Media Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)