Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna

wtorek, 04 Styczeń, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 31 grudnia 2004 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (jednostka zależna Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A., która jest jednostką zależną KGHM Polska Miedź S.A.), przekształconej ze spółki "INTERFERIE" Spółka z o.o. 

Po rejetracji zmian kapitał zakładowy spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna nadal wynosi 47 821,0 tys. złotych i dzieli się na 9 564 200 akcji o wartości nominalnej 5 złotych każda. 

Po powyższej rejestracji udział jednostek podporządkowanych KGHM Polska Miedź S.A. w kapitale zakładowym INTERFERIE Spółka Akcyjna przedstawia się następująco: 

Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. - 8 964 200 akcji (93,72%), 

KGHM Polska Miedź S.A. - 300 000 akcji (3,14%), 

Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. - 300 000 akcji (3,14%). 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 9 564 200.