Rejestracja zmian kapitału zakładowego „Energetyka” sp. z o.o.

środa, 11 Czerwiec, 2008
Raport 35/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 3 czerwca 2008 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki „Energetyka” sp. z o.o. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 
Kapitał zakładowy „Energetyka” sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 27 317,2 tys. zł, poprzez utworzenie 273 172 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Nowe udziały zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. i pokryte gotówką. 
Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy „Energetyka” sp. z o.o. wynosi 248 792,5 tys. zł i dzieli się na 2 487 925 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 2 487 925. 
KGHM Polska Miedź S.A posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki „Energetyka” sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)