Przyjęcie Polityki Klimatycznej przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 16 Listopad 2021 - 12:11PM
45/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.” („Polityka Klimatyczna”).

Zaostrzająca się polityka klimatyczna UE, w szczególności Europejski Zielony Ład oraz pakiet Fit for 55, ma decydujący wpływ na warunki funkcjonowania polskiego przemysłu. Obserwowany od kilku miesięcy radykalny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej rzutuje na konkurencyjność polskich producentów na poziomie międzynarodowym, nie tylko w odniesieniu do nieskrępowanych restrykcyjnymi przepisami ochrony środowiska wytwórców spoza Europy, ale także tych pochodzących z innych krajów UE, gdzie – co do zasady – bardziej zrównoważony miks energetyczny pozwala pozyskiwać energię wyraźnie niższym nakładem kosztów.

Wynikająca z wprowadzenia pakietu Fit for 55 rewizja systemu EU ETS spowoduje, że na skutek zwiększonego do -61% do 2030 r. celu redukcji emisji (z obecnego poziomu -43%) Spółka odnotuje istotny wzrost kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Według szacunków KGHM Polska Miedź S.A. dodatkowe koszty związane z zakupem uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS w latach 2021-2030 wyniosą ok. 1,04 mld zł. Spółka prognozuje również, że wprowadzane zmiany spowodują pojawienie się dodatkowych kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej ze względu na wyższe jednostkowe ceny rynkowe. Przy założeniu utrzymania obecnego wolumenu zakupów energii elektrycznej na rynku (ok 2,24 TWh w 2020 r.), dodatkowe koszty wyniosłyby ok. 2,96 mld zł w latach 2021-2030. KGHM Polska Miedź S.A. tym samym przewiduje, że koszty związane z implementacją ambitnych celów klimatycznych UE wyniosłyby łącznie 4 mld zł w latach 2021-2030. Z tego powodu Spółka będzie intensyfikować działania dekarbonizacyjne już prowadzone (Program Rozwoju Energetyki) oraz uruchomi nowe projekty w tym obszarze. Działania te będzie strukturyzować przyjęta Polityka Klimatyczna.

Polityka Klimatyczna jest dokumentem kierunkowym, adresowanym zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, którego nadrzędnym celem jest przedstawienie ambicji klimatycznych Spółki oraz określenie zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji. Zakres i oddziaływanie Polityki Klimatycznej obejmuje podmiotowo KGHM Polska Miedź S.A., która będzie transferowała jej założenia na spółki zależne.

Ambicje redukcji emisji gazów cieplarnianych przez KGHM w horyzontach lat 2030 i 2050

Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez Spółkę – jako Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM – neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki i Zakresu 2 – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji.

Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku.

Następstwem Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM stanowiący uszczegółowienie sposobu osiągnięcia zamierzonych celów redukcyjnych, a także prezentujący całość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych. Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM będzie podany do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Newsletter email list: