Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

czwartek, 25 Maj 2023 - 11:34AM
12/2023

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, nieprzekazane wcześniej do publicznej wiadomości, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1)      "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022”,

2)      "Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”,

3)      „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Projekty uchwał

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport biegłego rewidenta

Sprawozdanie RN za 2022 r.